CATÁLOGOS E COLECCIÓNS
Catálogos Colectivos do Patrimonio
Fondo patrimonial
Fondo patrimonial

O Catálogo Colectivo do Patrimonio Bibliográfico de Galicia recolle rexistros de monografías así como obras que pola súa antigüidade, ao ser publicadas con anterioridade a 1959, ou singularidade forman parte do patrimonio bibliográfico galego, e consérvanse en todo tipo de bibliotecas galegas. A Biblioteca de Galicia encárgase da súa elaboración de maneira colaborativa co Catálogo Colectivo do Patrimonio Bibliográfico Español, do que tamén  forma parte.

Este catálogo colectivo nace como consecuencia da Lei do patrimonio histórico español 16/1985, e queda especialmente articulado no que respecta a Galicia tras a aprobación da Lei de bibliotecas 14/1989 e coa posterior Lei do patrimonio cultural de Galicia 8/1995.

Ademais da xestión, conservación e difusión do patrimonio bibliográfico galego, encoméndase á Biblioteca de Galicia a adquisición e valoración dos fondos bibliográficos históricos asemade a preferencia no reasentamento de bibliotecas e no depósito de fondos bibliográficos de interese galego, procedentes doutras bibliotecas, públicas ou privadas, ou de persoas físicas ou xurídicas.